O Nas

Zasady zakupu towarów w spółce Clevair Sp. z o. o.

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Clevair Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 14, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000521866, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 42 000 zł, NIP: 521-36-77-870, REGON: 147383984, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oznaczają:

  a. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
  b. Sprzedający – Clevair Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 14;
  c. Kupujący – kontrahent Sprzedającego zawierający z nim umowę kupna – sprzedaży na podstawie OWS;
  d. Towary/Towar – towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego;
  e. Usługa/Usługi – Usługa/Usługi świadczone przez Sprzedającego;

 3. Strony mogą odstąpić od zasad OWS lub je zmodyfikować w drodze „umowy indywidualnej” zawartej w formie pisemnej. Zawarcie w/w umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między Stronami. Strony pozostają związane postanowieniami OWS w pozostałym zakresie.
 4. Na prośbą Sprzedającego przed złożeniem zamówienia Kupujący winien dostarczyć Sprzedającemu kopie dokumentów rejestrowych potwierdzających jego status jako przedsiębiorcy lub innej instytucji, prowadzącej działalność gospodarczą, aby wykazać możliwość zawierania umów ze Sprzedającym (odpowiednio wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, zaświadczenie o numerze NIP, dokument potwierdzający nadanie numeru statystycznego REGON, a jeżeli uprawnienie do reprezentowania Kupującego nie wynika z dokumentów rejestrowych – również dokument świadczący o umocowaniu osoby składającej zamówienie do reprezentowania Kupującego w stosunkach ze Sprzedającym, zaciągania zobowiązań w jego imieniu i odbioru Towaru lub Usługi).

 

§ 2
Zamówienia

 1. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wypełniony i dostarczony do Sprzedającego formularz zamówienia. Formularz zamówienia może być przekazany drogą elektroniczną, bądź w wersji papierowej.
 2. Przekazanie wypełnionego formularza zamówienia jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w OWS.

§ 3
Cennik i ceny

 1. Ceny prezentowane Kupującemu ważne są przez 30 dni od momentu przedstawienia oferty cenowej. Po tym terminie ceny mogą ulec zmianie. Przesłanie formularza zamówienia po okresie 30 dni od momentu przedstawienia oferty cenowej nie gwarantuje realizacji zamówienia po wcześniej zaproponowanych cenach.
 2. W trakcie obowiązywania czasowych promocji cenowych przygotowana oferta ważna jest do momentu zakończenia danej promocji cenowej. Jeśli czas zakończenia danej promocji cenowej jest krótszy niż 30 dni, dniem wygaśnięcia oferty jest dzień zakończenia promocji cenowej.

§ 4
Terminy dostawy. Kary umowne.

 1. Termin realizacji zamówienia jest zawsze określany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu dokonania płatności zaliczki przez Kupującego, przekazania niezbędnych plików graficznych Sprzedającemu oraz zaakceptowania wizualizacji przygotowanych przez Sprzedającego.
 3. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony Towar z punktu uzgodnionego ze Sprzedającym w terminie do 10 dni roboczych od daty pierwotnie planowanej realizacji zamówienia, chyba że w oddzielnej umowie strony ustaliły inaczej.
 4. W przypadku nieodebrania Towaru w ww. terminie Sprzedający, według własnego uznania, będzie uprawniony do dostarczenia Towaru do siedziby Kupującego na jego koszt i ryzyko.
 5. Rezygnacja z zamówionego Towaru/Usługi, lub modyfikacja zamówienia, nie jest możliwa od momentu złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków sprzedaży lub też rezygnacji z jej realizacji wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy na skutek siły wyższej, lub innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, nie jest on w stanie dotrzymać warunków realizacji umowy. W takim przypadku Sprzedającego poinformuje Kupującego o niemożności wykonania złożonego zamówienia i wskaże nowy, proponowany termin lub inne warunki realizacji zamówienia.

§ 5
Wydanie towaru i dostawa wysyłkowa

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego, w przypadku wyboru odbioru osobistego, jest miejsce wskazane każdorazowo przez Sprzedającego na etapie składania zamówienia.
 2. W przypadku wyboru dostawy do klienta Sprzedający może dostarczyć Kupującemu Towar na adres wskazany w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy spedycyjnej, z którą współpracuje, lub na wyraźne wskazanie Kupującego z usług innego spedytora. Informację taką Kupujący powinien zawrzeć w zamówieniu.
 3. Koszty dostawy Towaru na adres wskazany w zamówieniu obciążają Kupującego, chyba że Strony uzgodniły inaczej.
 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za Towar do momentu wydania go Kupującemu, bądź przekazania przewoźnikowi.
 5. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przesyłki z Towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie Towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, a w szczególności nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

§ 6
Zapłata

 1. Zapłata za zakupione Towary/Usługi powinna być dokonana gotówką w kasie, lub w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze.
 2. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, wypełnienie Formularza zamówienia oznacza akceptację płatności zaliczki za zamówione Towary/Usługi w wysokości 50% ceny złożonego zamówienia z 7 dniowym terminem płatności od momentu otrzymania przez Kupującego faktury za złożone zamówienie. Pozostała kwota zostanie zapłacona po odebraniu Towaru/Usługi przez Kupującego i wystawieniu faktury przez Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury.
 3. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedającego lub datę wpłaty gotówki w kasie.
 4. Do chwili zapłaty pełnej należności stanowiącej cenę za Towar, Sprzedający zachowuje prawo własności Towaru wydanego lub dostarczonego Kupującemu. Dopiero z chwilą pełnego rozliczenia świadczeń wynikających z umowy, nie wyłączając kar umownych oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny, następuje przejście prawa własności Towaru na Kupującego.
 5. W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty bez wezwania odsetek ustawowych, chyba ze Sprzedający dobrowolnie z nich zrezygnuje. Oświadczenie o rezygnacji z odsetek musi dla swej skuteczności zostać złożone przez Sprzedającego na piśmie.
 6. Brak zapłaty w terminie, lub uzasadniona obawa o płynność finansową Kupującego, uprawnia Sprzedającego do zmiany warunków sprzedaży, żądania natychmiastowej zapłaty wszelkich zobowiązań wobec Sprzedającego, wstrzymania realizacji pozostałych zamówień do czasu zapłaty wszelkich zaległości płatniczych, a także do odstąpienia przez Sprzedającego od niezrealizowanych umów sprzedaży z winy Kupującego.

§ 7
Reklamacje i gwarancja

 1. Na wady Towarów Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne Kupującego wobec Sprzedającego mogą być dochodzone w terminie do 24 miesięcy od dnia wystawienia Kupującemu faktury przez Sprzedającego.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Towar lub jego elementy, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub znamiona uszkodzeń mechanicznych nie podlegają gwarancji.
 3. Wszelkie widoczne wady, braki, szkody przesyłki dostarczanej za pośrednictwem przewoźnika muszą być odnotowane przez Kupującego na liście przewozowym.
 4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłek, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty odbioru Towaru.
 5. W przypadku świadczenia Usługi reklamacja powinna zostać zgłoszona nie później, niż w terminie 48 godzin od daty wykonania Usługi.
 6. Kupujący po zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest stosować się ściśle do wskazówek Sprzedającego, w szczególności w zakresie zabezpieczenia i dalszej eksploatacji wadliwego Towaru, pod rygorem utraty uprawnień z udzielonej gwarancji.
 7. Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu wszelkich informacji na temat istoty wady i przyczyn jej powstania w zgodzie z prawdą, w celu dokonania właściwej oceny, czy powstała wada podlega naprawie w ramach gwarancji. W razie zatajenia lub podania niezgodnych z prawdą informacji Kupujący ponosi koszty naprawy i traci udzieloną mu gwarancję.
 8. Zwrot Towarów wadliwych w celu ich wymiany na wolne od wad następuje w terminie i na warunkach uzgadnianych każdorazowo ze Sprzedającym.
 9. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji co do jakości Towarów objętych daną dostawą, nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny za Towary objęte dostawą.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści Kupującego wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody rzeczywiste, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub umów sprzedaży, ograniczona jest do wysokości ceny sprzedaży Towarów.
 11. Towar zareklamowany zostanie przesłany przez Kupującego do Sprzedającego w opakowaniu gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, po wcześniejszym ustaleniu zasad rozliczeń oraz określeniu sposobu i terminu wysyłki.
 12. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający jest zobowiązany, według swego wyboru uzasadnionego rodzajem wady, do usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający może zadecydować o obniżeniu ceny wadliwego Towaru, co zostanie przedstawione Kupującemu do akceptacji.
 13. Koszty związane z transportem w przypadku nieuzasadnionej reklamacji obciążają w całości Kupującego.
 14. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania naprawy produktu w ramach uznanej naprawy gwarancyjnej bezpośrednio w miejscu przechowywania Towaru lub w miejscu jego użytkowania.
 15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wykonania naprawy za pośrednictwem autoryzowanej przez siebie firmy według własnego uznania.
 16. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek Towaru powstałych wskutek:
  a. użytkowania Towaru niezgodnie z dołączoną instrukcją;
  b. dokonania przez Kupującego zmian konstrukcyjnych, modyfikacji, napraw i innych przeróbek, bez zgody Sprzedającego;
  c. uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, użytkownika lub z winy osób trzecich, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności;
  d. działania siły wyższej.

§ 8
Materiały reklamowe

 1. Sprzedający ma prawo do wykonania zdjęć Towaru, bądź rezultatu wykonanej Usługi, a następnie do wykorzystywania wykonanych przez siebie zdjęć w swoich materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej.
 2. Sprzedający ma również prawo do wykorzystywania grafik i wizualizacji wykonanych dla Kupującego w swoich materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej.

§ 9
Siła wyższa

 1. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia niezależnych od Sprzedającego okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających rozpoczęcie lub realizację rozpoczętych już prac, w szczególności spowodowanych przez:
  a. katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, zalania itp.;
  b. warunki atmosferyczne;
  c. działania osób trzecich za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w tym kradzieże i włamania do miejsc produkcji Sprzedającego;
 2. O fakcie wystąpienia okoliczności siły wyższej Strona, która się na nią powołuje, winna zawiadomić drugą Stronę w ciągu 3 dni od daty wystąpienia siły wyższej, pod rygorem jej nie uznania, przedstawiając jednocześnie dowody na jej wystąpienie.
 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą Stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
 4. Niezapoznanie się Kupującego z OWS nie zwalnia Kupującego z ich obowiązywania.